top of page
Arkeoloji Bilimleri Dergisi

Turkish Journal of Archaeological Sciences

logo.jpeg

ISSN 2822-2164 • 2822-2148

Editörler

Güneş Duru

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye

Mihriban Özbaşaran

İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Yardımcı Editörler

Brenna Hassett

University of Central Lancashire, Birleşik Krallık

Melis Uzdurum

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Sera Yelözer

Bağımsız Araştırmacı, Türkiye

Fatma Kalkan

Koç Üniversitesi, Türkiye

Amaç & Kapsam
 

Arkeoloji bir süredir geçmişin yorumlanmasında teknoloji ve doğa bilimleri, mühendislik ve bilgisayar teknolojileri ile yoğun iş birliği içinde yeni bir anlayışa evrilmektedir. Üniversiteler, ilgili kurum ya da enstitülerde yeni açılmakta olan “Arkeoloji Bilimleri” bölümleri ve programları, geleneksel anlayışı terk ederek değişen yeni bilim iklimine adapte olmaya çalışmaktadır. Bilimsel analizlerden elde edilen sonuçların arkeolojik bağlam ile birlikte ele alınması, arkeolojik materyallerin, yerleşmelerin ve çevrenin yorumlanmasında yeni bakış açıları doğurmaktadır.

Türkiye’de de doğa bilimleriyle iş birliği içindeki çalışmaların olduğu kazı ve araştırma projelerinin sayısı her geçen gün artmakta, yeni uzmanlar yetişmektedir. Bu nedenle Arkeoloji Bilimleri Dergisi (ABD), Türkiye’de arkeolojinin bu yeni ivmenin bir parçası olmasına ve arkeoloji içindeki arkeobotanik, arkeozooloji, alet teknolojileri, tarihlendirme, mikromorfoloji, biyoarkeoloji, jeokimyasal ve spektroskopik analizler, Coğrafi Bilgi Sistemleri, iklim ve çevre modellemeleri gibi uzmanlık alanlarının çeşitlenerek yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Derginin ana çizgisi arkeolojik yorumlamaya katkı sağlayan yeni anlayışlara, disiplinlerarası yaklaşımlara, yeni metot ve kuram önerilerine, analiz sonuçlarına öncelik vermek olarak planlanmıştır. Kazı raporlarına, tasnif ve tanıma dayalı çalışmalara, buluntu katalogları ve özgün olmayan derleme yazılarına öncelik verilmeyecektir.

Arkeoloji Bilimleri Dergisi açık erişimli, uluslararası hakemli bir dergidir. Araştırma ve yayın etiğine uygun bulunan makaleler çift taraflı kör hakem değerlendirme sürecinden geçtikten sonra yayınlanır. Dergi, Ege Yayınları tarafından çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır.

Yayın Süreci

Arkeoloji Bilimleri Dergisinde yayınlanmak üzere gönderilen yazılar öncelikle dergi amaç ve kapsamına uygunlukları bakımından editörler tarafından değerlendirilmektedir. Sonraki aşamada yazılar kör hakemlik süreci için bir hakem formu ile bilim kurulunun belirlediği en az iki hakeme gönderilmektedir. 

 

Düzeltme önerileri gelen makaleler tekrar yazarlara yollanır ve düzeltmeler yapıldıktan sonra kontrol amacıyla hakemlere gönderilir. Yazılar editörler tarafından derginin yazım kuralları ve diğer kriterlere göre kontrol edilmesi neticesinde yayına hazırlanmış olur. 

 

Arkeoloji Bilimleri Dergisi’nde Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanmaktadır. Derginin dili Türkçedir; böylelikle ihtiyaç duyulan Türkçe terminoloji tartışmalarına da katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Yabancı uzmanlar ve araştırmacılarla birlikte yapılan ortak projeler düşünülerek İngilizce makaleler de kabul edilmektedir.

ISSN (Online) 2822-2164

ISSN (Basılı) 2822-2148

Yayıncı

Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Paz. Ltd. Şti.

Katip Mustafa Çelebi Mh. Abdullah Sk. No: 17/1

Beyoğlu/İstanbul, Türkiye

Tel: +90 (212) 244 75 21 • Fax: +90 (212) 244 32 09

info@zerobooksonline.com; www.zerobooksonline.com

bottom of page